Regulament Campanie Promo_23: FIFA 2022 WC QATAR ,furnizor URSUS

REGULAMENT

CAMPANIE PROMO_23 REMARKT: FIFA 2022 WC QATAR (furnizor URSUS)

 

SECȚIUNEA 1 – ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

 • Campania promoțională, denumită în cele ce urmează „Campania”, este organizată de REMARKT MAGAZINE S.R.L., având sediul social în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 159-165, Clădirea One Tower, Etaj 3, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3283/2013, Cod de înregistrare Fiscală RO31357586, reprezentată de către Anca Sîrbu, în calitate de Director Achiziții și Marketing, și Gerardo Monzillo, în calitate de Director General, denumit în cele ce urmează „Remarkt” sau „Organizatorul”, în parteneriat cu Ursus Breweries S.A. (denumit în continuare „Partenerul), cu sediul cu sediul în Șoseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 2, Sector 2, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20456/2005, cod unic de înregistrare RO 199095, atribut fiscal RO („Partenerul” sau „Ursus Breweries”), reprezentată prin Cristina Luca – HEAD OF OFF PREMISE • OFF PREMISE.
 • Participanții la Campanie sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), potrivit celor menționate mai jos. Toate premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; în caz contrar, acestea nu mai sunt datorate de către Organizator.
 • Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, respectiv in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe perioada de desfășurare a Campaniei, prin următoarele modalități:
 • în format tipărit, pus la dispoziție pentru consultare în Magazinul Participant la punctele Info Clienti și într-un loc vizibil în cadrul Magazinelor Participante, astfel cum sunt identificate in art. 2.1.;
 • prin publicarea pe website-ul Remarkt remarkt.ro, cât și pe website-ul https://ursus-breweries.ro/media/regulamente/.
  • Campania poate fi comunicata în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Campaniei, precum și de a suspenda sau de a opri Campania în orice moment al acesteia, din motive justificate, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeasi manieră în care a fost făcută informarea inițială, cu cel putin 24 (douazeci și patru) de ore înainte de intrarea în vigoare a acestora. Modificarile realizate la Regulamentul Oficial, care sunt în avantajul Participantilor, vor intra în vigoare de la data publicării.
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Avand in vedere limitarile obiective specifice materialelor si/ sau mesaje publicitare si/ sau cu rol de comunicare, acestea vor fi completate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 2 – DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 • Campania se desfășoară în magazinele:
 • Remarkt Arad, din Calea Radnei nr. 298, Arad;
 • Remarkt Oradea, din strada Suișului10A, Oradea;

denumite în cele ce urmează „Magazinele participante”, și prin intermediul website-ului www.remarkt.ro.

 • Campania va începe la data de 10 noiembrie 2022, ora 12:00 și se va încheia la epuizarea premiilor, dar nu mai devreme de data de 18 decembrie 2022, ora 22:00, denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”. Participanții se pot înscrie în Campanie doar în Perioada Campaniei, iar premiile se vor acorda în limita stocului disponibil.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei oricând pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, potrivit art. 1.5. de mai sus.

 

SECȚIUNEA 3 – CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 • Pot participa la Campanie toate persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, pe teritoriul Romaniei, care au implinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei si care efectueaza cumparaturi fizic in Magazinele Participante sau online prin intermediul website-ului remarkt.ro, („Participantii”).
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv, însă fără a se limita la, angajații) Organizatorului și ai societătților implicate în organizarea Campaniei;
 2. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctul a. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora);
 3. persoanele a căror varstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor sub vârsta minimă acceptată conform prezentului Regulament.
  • Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat acordarea de premii în favoarea lor sau a altor persoane sau care au participat la Campanie, deși se aflau sub incidenta art. 3.2. din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate.
  • Orice încercare de fraudare, de încălcare și/ sau nerespectare a condițiilor de participare se soldează cu eliminarea definitiva din Campanie a Participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie. Prevederile art. 3.3. rămân aplicabile.
  • Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament, având valoarea de Contract valabil încheiat între Organizator și Participant.

 

SECȚIUNEA 4 – MECANISMUL CAMPANIEI

 • Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să achiziționeze, în Perioada Campaniei, produse „TIMIȘOREANA” denumite in continuare “Produsele Participante” în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus) pe același bon fiscal, în unul dintre Magazinele Participante sau prin intermediul website-ului remarkt.ro, astfel cum este descris în cadrul Secțiunii nr. 2.1 a prezentului Regulament.
 • Participanții sunt obligați să păstreze în original bonul fiscal, pentru a îndeplini procedura de validare și de acordare a premiilor la Info clienți. Pentru ridicarea premiilor, Participantii trebuie sa mearga la serviciul clienti, denumit in cadrul Magazinelor Participante “Info clienti” pentru a prezenta bonul fiscal din care reiese achizitia Produselor Participante.
 • Pentru participarea prin intermediul website-ului remarkt.ro, participantul al cărui coș comandat conține Produse Participante în valoare de minimum 50 lei (TVA inclus), acesta va primi odată cu livrarea coșului și premiul aferent.
 • Produsele Participante la Campanie pot fi identificate în categoria „Bere și Cidru” pe website-ul https://www.remarkt.ro/collections/bere-si-cidru dupa introducerea in bara de cautare cuvantul „Timisoareana și/sau conform descrierii de mai jos:

 

DESCRIEREA PRODUSELOR

1.

TIMISOREANA 0.33L BLONDA FARA ALCOOL STICLA

2.

TIMISOREANA 0.33L BLONDA STICLA

3.

TIMISOREANA 0.5L BLONDA DOZA

4.

TIMISOREANA 0.5L BLONDA FARA ALCOOL DOZA

5.

TIMISOREANA 0.75L BLONDA STICLA

6

TIMISOREANA 1L BLONDA PET

7.

TIMISOREANA 2.25L BLONDA PET

8.

TIMISOREANA 4*0.5L BLONDA FARA ALCOOL DZ

9.

TIMISOREANA 6*0.33L BLONDA STICLA

10.

TIMISOREANA 6*0.5L BLONDA DOZA

11.

TIMISOREANA 8*0.5L (7+1) BLONDA DOZA

 

 • După încheierea Perioadei Campaniei, Produsele Participante își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

 

SECȚIUNEA 5 – PREMIILE ACORDATE

  • În cadrul Campaniei se vor acorda direct urmatoarele premii:

Descriere premii

Cantitate

Preț unitar (fără TVA) în LEI

Cost total (cu TVA inclus) în LEI

Minge cu logo Timișoreana

400 bucăți

45,5

21.658,0

Tricou JOMA – suporter al Echipei Naționale de Fotbal a României

400 bucăți

143

68.068,00

TOTAL

800 bucăți

 

89.726,0 lei

 

 • Valoarea totală a Premiilor este de 89,726.00 LEI, conform descriere premii de mai sus.

(denumite în cele ce urmează „Premii”).

 • Premiile sunt predate persoanelor desemnate câștigători.
 • Participanții nu au opțiunea de a schimba Premiul cu alte produse sau să solicite contravaloarea produsului în bani. De asemenea, Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte Premii.
 • În cazul refuzului unui Participant de a beneficia de Premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.
 • Dacă până la finalizarea Campaniei, nu sunt acordate toate premiile menționate în cadrul prezentei secțiuni, atunci acestea se vor returna Partenerului. Organizatorul nu are nicio obligație, sub nicio forma sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui ori de a le păstra pentru o altă campanie promoțională.
 • Un potențial câștigător, identificat prin același număr de bon casă marcat, chiar dacă are mai multe participări valide efectuate în Perioada Campaniei, are posibilitatea să câștige maximum 2 (două) premii/ zi (un tricou și o minge).

 

SECȚIUNEA 6 – VALIDAREA CASTIGATORILOR

  • Campania se va desfășura în Magazinele Participante, precum și prin intermediul website-ului remarkt.ro.
  • Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie, Participanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
 • condițiile prevăzute la art. 3 de mai sus;
 • să achiziționeze în Perioada Campaniei produse marca/brand TIMIȘOREANA în valoare de minimum 50 LEI, din unul dintre Magazinele Participante sau prin intermediul website-ului remarkt.ro, pe un singur bon de cumpărături;
 • să păstreze bonul fiscal în original emis de către Magazinele Participante / dovada achiziției efectuate in-store și/sau online prin intermediul website-ului remarkt.ro;
 • să solicite revendicarea Premiului de la punctul Info Clienti din Magazinul Participant.
  • Modalitatea de acordare a premiilor este următoarea: se achiziționează un coș de cumpăraturi care să conțină articole marca/brand TIMIȘOREANA în valoare de minimum 50 lei,. Ulterior, sub condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute de Regulament, Participanții pot primi, după casele de marcat, la punctele de Info Clienți, unul din cele doua produse, în mod gratuit, la alegere, încadrându-se în numărul total al premiilor acordate prevăzut la art. 5, între: minge si tricou. În situația în care cumpărăturile sunt efectuate online de pe website-ul remarkt.ro, Premiul va fi inserat în fiecare pachet, care conține cumpărături mai mari de 50 de lei, Participantul având posibilitatea de a alege premiul mentionand unul din cele doua produse in sectiunea de comentarii/ observatii la comanda.
  • Premiul se va acorda pe baza bonului de casă, care va fi încercuit și semnat de către angajatul Organizatorului, păstrată o copie, și va fi notat numărul bonului într-un Registru Remarkt.
  • Participarea la Campanie, pentru achizițiile online, presupune ca Participanții să aibă acces la internet prin mijloace proprii.
  • Organizatorul va transmite către Partener numele câștigătorilor și premiile câștigate de aceștia, , fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

 

SECȚIUNEA 7 – RESPONSABILITATEA

  • Organizatorul si Partenerul nu au nici o obligatie de a raspunde solicitarilor nefondate de premii ale persoanelor care nu respecta prevederile prezentului Regulament sau care apar după termenele prevazute în prezentul Regulament.
  • . Organizatorul și Partenerul nu își asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la, pentru:
   • pierderea datelor, întârzierile în receptionarea datelor ori alte probleme cauzate de furnizorul de internet sau de conexiunea la internet a persoanei care doreste să faca achizitii online si automat sa fie inscris în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se vor putea imputa întreruperile/defecțiunile neanunțate de către furnizorul de internet sau blocarea ori limitarea accesului intern la rețeaua de internet datorită aglomerării rețelelor pe perioada de trafic intens, care pot periclita desfasurarea Campaniei;
   • situatiile în care consumatorii achiziționeaza în Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
   • reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului recepției acestora la punctul Info Client;
   • deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către Participanții câștigători.
  • Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria răspundere că a luat la cunoștință și că este de acord cu urmatoarele: (a) Participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea; și (b) Participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și/sau integrității sale corporale și/sau a celor din jur.
  • Expedierea Premiilor în urma achizițiilor online va fi efectuată de către Organizator la adresa comenzii online.
  • Partenerul nu își asumă răspunderea referitoare la înmanarea premiilor către Câștigători, calitatea, conformitatea premiilor sau orice prejudicii suferite de catre aceștia în legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/ sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor câștigătorilor sau a altor persoane.

 

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Datele Participanților care efectuează cumpărăturile online vor fi prelucrate pentru procesarea comenzii, conform politicii de confidențialitate disponibilă la https://www.remarkt.ro/pages/privacy-policy.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

 • Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunțată public și care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere privind Premiul care ar trebui oferit în urma îndeplinirii condițiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII ȘI SESIZĂRI

 • Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române competente de la sediul Organizatorului.
 • În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: online@remarkt.ro .

 

 

ORGANIZATOR,

REMARKT MAGAZINE S.R.L.

 

PARTENER

URSUS BREWERIES S.A.

 


 

 

 

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL

InformaȚii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator și de către Partener pentru desfășurarea Campaniei, în scopul organizării Campaniei, înscrierii Participanților, validării câștigătorilor astfel cum sunt aceste informații detaliate în cadrul acestui Regulament Oficial.

Participanții la Campanie (denumiți în cele ce urmează „Persoane Vizate”) au următoarele drepturi, conform legislației aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (în continuare „RGPD”), respectiv:

 • dreptul la informare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
 • dreptul de acces la date, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la Partener, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține modificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, pentru cazurile prevăzute de Lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, potrivit căruia persoana vizată are (a) dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și (b) dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazurile prevăzute de Lege;
 • dreptul de opoziție, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiției sau Autorității de supraveghere a protecției datelor pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, cu modificările și completările ulterioare;

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator și de către Partener către împuterniciții acestora (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de cei menționați anterior), autorităților competente în cazurile în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, publicului (în cazul câștigătorilor), furnizorilor de servicii suport ori consultanților, numai pentru scopurile menționate în prezentul Regulament Oficial. Organizatorul va comunica către Partener lista cu numele și prenumele câștigătorilor. Dovada predării premiului se va face: (a) pentru Magazinele Participante – prin semnarea Procesului – Verbal – la Info clienți; respectiv (b) prin website-ul www.remarkt.ro – AWB prezentat de curierul prin intermediul căruia se predă premiul, de fiecare câstigator.

În ceea ce privește datele cu caracter personal care se regasesc in cuprinsul Procesului – Verbal, acestea vor fi prelucrate de către Organizator, conform termenilor și condițiilor aduse la cunoștința deținătorilor de bonuri fiscale prin casa de marcat în mod corespunzător, Organizatorul având calitatea de operator cu privire la respectivele informații.

Organizatorul și Partenerul au calitatea de operatori asociați cu privire la prelucrarea datelor câștigătorilor prezentei Campanii, așa cum sunt detaliate în prezentul Regulament Oficial.

În scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator și Partener, în calitate de operatori asociați, aceștia au încheiat un acord scris prin care au fost adresate aspectele relevante din RGPD, inclusiv următoarele:

 1. obiectul acordului, ce vizează categoriile de date cu caracter personal prelucrate și temeiurile prelucrării datelor;
 2. obligațiile părților, ce vizează, între altele, obligațiile de respectare a legislației prelucrării datelor cu caracter personal, obligații privind informarea persoanelor vizate, restricții privind accesul la datele cu caracter personal, obligații privind utilizarea unor subcontractori precum și nominalizarea unui punct de contact în cadrul organizației pentru a fi contactat cu privire la solicitări/ plângeri în legătură cu aspecte vizând protecția datelor;
 3. cerințe privind măsurile de securitate implementate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal;
 4. obligații privind asistența și cooperarea dintre părți;
 5. cerințe privind păstrarea datelor cu caracter personal prelucrate;
 6. condiții privind transferul datelor către țări terțe; și
 7. aspecte privind răspunderea părților și despăgubiri.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt numele și prenumele, numărul bonului fiscal al câștigătorilor, respectiv adresa de domiciliu și număr telefon pentru câștigătorii din online:

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator împreună cu Partenerul, în calitate de operatori asociați, în scopul înscrierii la Campanie, desfășurării acesteiași atribuirii premiilor, pentru combaterea și evitarea oricăror tipuri de fraude legate de Campanie, soluționarea plângerilor legate de desfășurarea Campaniei, respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale (inclusiv cele referitoare la impozitul pentru premiile acordate), în scop de arhivare, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile organizate și succesul acestora, precum și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului și/ sau ale Partenerului.

Cu privire la orice date cu caracter personal schimbate între sau accesibile în alt mod Organizatorului și Partenerului, în baza desfășurării prezentei Campanii, fiecare deține rolul de operator independent de date. Cu privire la aceste date, Părțile declară și acceptă că nu au calitatea de operatori asociați și exclud operarea în comun a datelor cu caracter personal, iar orice formă de răspundere solidară sau comună, de asemenea, exclusă cu privire la aceste date.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este reprezentat de:

 • necesitatea executarea contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei;
 • interesul legitim al Organizatorului și al Partenerului privind organizarea și desfășurarea Campaniei, prevenirea și combaterea fraudelor, soluționarea plângerilor legate de desfășurarea Campaniei, realizarea diverselor raportari, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Organizatorului;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Organizatorului și Partenerului conform legislației financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate de Organizator și Partener doar către persoanele care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate în Regulamentul Oficial sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

Nici Organizatorul și nici Partenerul nu vor transfera datele cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

Organizatorul și Partenerul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în contextul organizării Campaniei și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegala.

Promoția poate înceta în cazul în care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori în cazul unor modificări organizatorice care fac imposibilă continuarea sa.

Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate de Organizator pe durata Campaniei și ulterior, pentru o durată de 5 (cinci) ani, în cazul câștigatorilor, de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc cheltuiala de marketing aferentă acestei acțiuni. Partenerul prelucrează datele referitoare la câștigători timp de 7 (șapte) ani, începând cu anul următor încheierii campaniei promoționale.

În considerarea dispozițiilor legale aplicabile, Organizatorul și Partenerul pot fi contactați prin următoarele moduri:

 • Organizatorul – poate fi contactat la adresa Calea Floreasca nr. 159-165, Clădirea One Tower, Etaj 3, Sector 1, București; Organizatorul a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (denumit și DPO sau Data Protection Officer), care poate fi contactat la adresa de corespondență cornei@remarkt.ro;
 • Partenerul – poate fi contactat la adresa Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, și e-mail privacy@asahibeer.ro.

In eventualitatea transmiterii unei cereri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau a exercitarii unui drept care va revine in temeiul RGPD, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele informatii:

 1. a) Perioada de timp: Vom incerca sa va solutionam cererea in termen de o luna. Acest termen poate fi prelungit din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
 2. b) Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau la o parte din datele dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea, va vom comunica motivul acestui refuz.
 3. c) Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

MODIFICAREA ACESTEI NOTE DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul și Partenerul au dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, dacă descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata cu 24 de ore în prealabil pe site-urile https://ursus-breweries.ro/m/marci/regulamente-promotii și/sau www.remarkt.ro, respectiv va fi adusa la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.